Norrvikens Trädgårdssällskap

Norrvikens Trädgårdssällskap (NTS) är en ideell förening som bildades hösten 1999, då Norrvikens Trädgårdar (som är en privat stiftelse) hotades av nedläggning. NCC och Peab, som via ett driftsbolag hade arrenderat anläggningen sedan 1985 på 49 år, hade 1999 sagt upp arrendeavtalet. Trädgårdarnas underhåll var kraftigt eftersatt och ekonomin usel. (Läs mer om detta under fliken Om trädgårdarna).

Från att till en början ha bestått av en handfull personer har NTS idag ett stort antal medlemmar spridda över Sverige och även utomlands. NTS är medlemsorganisation i Europa Nostra, Europas ledande organisation för det europeiska kulturarvets bevarande, och även medlem i Svenska Byggnadsvårdsförbundet. NTS stöds av Föreningen för Dendrologi och Parkvård, Svenska Botaniska Föreningen och Svenska Naturskyddsföreningen och samarbetar med Bjäre Naturskyddsförening.

NTS arbetar efter två huvudlinjer:

- med att söka förhindra exploatering av Norrvikenområdet (Rudolf Abelins ursprungliga egendom med närmaste omgivningar)
- med att i Rudolf Abelins anda och under kompetent ledning främja Norrvikens utveckling till en trädgårdsanläggning av hög internationell klass.

  NTS har bland annat åstadkommit följande från 2000

  Våren 2000 tog NTS kontakt med landskapsarkitekt Ulf Nordfjell

  NTS bedrev sedan ett ihärdigt lobbyarbete, som resulterade i att kommunfullmäktige (KF) och Norrvikens stiftelsestyrelse uppdrog åt Nordfjell att göra en långsiktig utvecklingsplan för Norrviken. 2001-12-19 beslutade KF att Norrvikenområdet skulle utvecklas enligt Nordfjells plan.

  I syfte att skydda Norrviken

  I syfte att skydda Norrviken och omgivande markområden från exploatering hemställde NTS hösten 2000 till länsstyrelsen att utreda områdets kulturhistoriska värde. Hemställan resulterade 2001 i utredningen ”Norrvikens trädgårdar. Kulturhistorisk värdering” av Regionmuseet (Kristina Nilén). Norrviken förklaras där vara av nationellt intresse.

  En femårig verksamhets- och affärsplan för Norrviken Trädgårdar.

  Hösten 2000 arbetade NTS tillsammans med Ulf Nordfjell fram en femårig verksamhets- och affärsplan för Norrviken Trädgårdar. Utbildningsverksamhet (yrkesutbildning och kursverksamhet) skall enligt denna plan utgöra den ekonomiska basen för anläggningens drift.

  Sponsrades sommaren 2002 Tage Andersens utställning

  Genom NTS:s försorg sponsrades sommaren 2002 Tage Andersens utställning på Norrviken med 500.000 kr från Sparbanksstiftelsen Skåne.

  Tage Andersen 2004 att arrendera Norrvikens Trädgårdar

  På NTS:s initiativ inbjöds Tage Andersen 2004 att arrendera Norrvikens Trädgårdar. Ett treårigt arrendeavtal skrevs mellan honom och NTAB (Norrvikens Trädgårdar AB), det driftsbolag som då arrenderade Norrviken

  2004 hemställde NTS att få Norrvikens Trädgårdar utsett till kulturreservat

  Varigenom staten skulle få det övergripande ansvaret för anläggningens kvalitet och ekonomi. Hemställan fick stöd av Riksantikvarieämbetet. Men eftersom Peab avstyrkte, bifölls hemställan varken av Båstads kommun eller stiftelsestyrelsen. NTS arbetar dock fortfarande för att Norrviken ska bli kulturreservat.

  Projektansökningar till ESF-rådet och Skånes miljövårdsfond

  Norrviken arbetade NTS 2005 fram Projektansökningar till ESF-rådet och Skånes miljövårdsfond. I syfte att erhålla bidrag till restaurering av Norrviken arbetade NTS 2005 fram projektansökningar till ESF-rådet och Skånes miljövårdsfond. Stiftelsestyrelsens dåvarande ordförande ville dock ej tillstyrka ansökningarna.

  2006 gav NTS tillsammans med Tage Andersen ut boken Norrvikens själ

  Som trycktes i 4000 exemplar. Den nominerades 2007 i tävlingen om ”Årets trädgårdsbok”.

  Under 2008 har tre kommunala planer - antagits av KF

  Under 2008 har tre kommunala planer – översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplan - antagits av KF

  Antagits av KF. Samtliga planer öppnar för exploatering av Norrvikenområdet. NTS, som tidigare yttrat sig över planerna, har därefter överklagat samtliga planer. Sedan högsta förvaltningsdomstolen 2010 avslagit NTS:s överklagan av kommunens detaljplan, har NTS gått vidare till EU-kommissionen där ärendet alltjämt vilar.

  Under 2011-12 har NTS lyckats avvärja Peabsfärens exploatering dels av stiftelseområdet

  Under 2011 och 2012 har NTS lyckats avvärja Peabsfärens exploatering dels av stiftelseområdet (Lilla Båstad AB) och dels av lågplatån nedanför Trädgårdarna (NTAB-projektet ”Norrvikens kust”)

  Efter NTS:s kontakt med Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

  Efter NTS:s kontakt med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har RAÄ och länsstyrelsen hösten 2012 enats om att utse Norrviken med omgivningar till riksintresse för kulturmiljövård.

  Efter stiftelsestyrelsens lagstridiga försök att sälja stiftelseområdet

  Efter stiftelsestyrelsens lagstridiga försök att sälja stiftelseområdet till Lilla Båstad AB polisanmälde NTS hösten 2012 stiftelsestyrelsen för befarad trolöshet mot huvudman. Sedan försäljningen dragits tillbaka p g a RAÄ:s riksintresseprojekt, lades förundersökningen ner.

  Inför försäljningshotet startade NTS protestupprop

  Inför försäljningshotet startade NTS sommaren 2012 ett protestupprop som fick 4.500 namn.

  Övrigt

  NTS bedriver ett omfattande informations- och opinionsarbete såväl lokalt som på riksplanet och utomlands.

  NTS:s medlemmar har, framför allt under de år som Tage Andersen drev Norrviken, arbetat ideellt på anläggningen.

  NTS överklagar flyttningen av Norrvikens entré.

  NTS bidrar till att RAÄ utpekar Norrvikenområdet till riksintresse för kulturmiljövård 2013.

  NTS anmäler stiftelsestyrelsen till Nationella Korruptionsgruppen 2012. Anmälan leder till avslag.

  NTS anmäler till Jordbruksverket om osann konsultrapport om lågplatån beställd av NTAB.

  Gudrun Edhs anmäler sitt utträde ur Norrvikens stiftelsestyrelse till länsstyrelsen

  Norrvikens stiftelsestyrelse anmäls till Nationella korruptionsenheten

  Övrig Information

  Årets trädgårdsbok

  Den fantastiska boken Norrvikens trädgårdar av Ingmar Simonsson blev nominerad till årets trädgårdsbok 2015.

  Ett antal exemplar av boken finns till försäljning. Kostnad för boken är 200,-. Vid intresse maila eDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

   

  Ökat medlemsantal

  Efter årsmötet har det betalande medlemsantalet ökat markant, vilket är mycket glädjande.

  Ny styrelse i NTS för 2015-2016

   

  Joakim Gräbner, ordf

   

  Karin Abelin

   

  Marie-Thérèse Beiring

   

  Ulla-Clara Norlin

   

  Eva-Karin Gräbner, suppleant

   

  Thelma Jacobson, suppleant

   

  Ny styrelse i NTS för 2013-2014
  Till ny styrelseordförande (1 år) valdes Joakim Gräbner.
  15. Till ledamöter valdes : Ulla-Clara Norlin (1 år), Karin Abelin (2 år), Marie-Thérèse Beiring (2
  år), Joakim Gräbner (1 år). Till suppleanter valdes (2 år) Thelma Jacobsson, Margareta Plate.
  16. Till revisor valdes Anders Callert (1 år). Suppleant (1 år) Tommy Gustavsson
  17. Till valberedningen valdes Kjell Ilerup, Ella Olofsson, Britt Callert samt Thelma Jacobsson (ny
  tillkommen)
  Styrelseordförande: Joakim Gräbner (1 år).
  Ledamöter : Ulla-Clara Norlin (1 år),
  Karin Abelin (2 år),
  Marie-Thérèse Beiring (2år),
  Joakim Gräbner (1 år).
  Suppleanter: Thelma Jacobsson  (2 år), Margareta Plate  (2 år).
  Revisorer:Anders Callert (1 år). Suppleant (1 år) Tommy Gustavsson
  Valberedningen: Kjell Ilerup, Ella Olofsson, Britt Callert samt Thelma Jacobsson (ny)
  Handlingsplan för Nya Norrviken
  Handlingsplan för Nya Norrviken. Följ denna länk för att ta del av den handlingsplan som NTS hade inför ett möjligt övertagande av Norrvikens Trädgårdar under 2012. Länk.
  Stöd vår sak - Bli NTS-medlem!

  Stöd vår sak - Bli NTS-medlem!

   

  Du är mycket välkommen att bli medlem i Norrvikens Trädgårdssällskap.

  Detta blir Du genom att betala in årsavgiften till sällskapet på postgiro 49 44 88-0.

  Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr

  Meddela oss även din mailadress.

  Då kan vi nå Dig med kontinuerlig information om trädgårdarna.

  Mail-adress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

  Hemsida: www.norrvikenstradgardssallskap.se

  Stadgar för NTS

  NORRVIKENS  TRÄDGÅRDSSÄLLSKAPS STADGAR

  § 1.  Ändamål

  Norrvikens Trädgårdssällskap är en ideell förening som företräder allmänhetens intressen.

  Föreningens syfte är att verka för att den unika naturmiljön och de kulturhistoriska värdena i och omkring Rudolf Abelins ursprungliga egendom skyddas enligt Miljöbalken samt att Norrvikens Trädgårdar lever vidare enligt grundarens intentioner och utvecklas till en trädgårdsanläggning av hög internationell klass. Trädgårdarna skall hållas öppna för allmänheten.

  § 2.  Medlemskap

  Medlemskap står öppet för envar svensk eller utländsk medborgare som är villig att verka för föreningens syfte. Även företag eller annan organisation kan bli medlem.

  Årsmötet kan utse hedersmedlem.

  Årsmötet kan utesluta medlem som motarbetar föreningens syfte eller verksamhet.

  Medlem som den 1 juli inte inbetalt årsavgift för innevarande år kan avföras ur medlemslistan.

  § 3.  Styrelsen skall ha sitt säte i Båstad.

  Styrelsen skall bestå av tre till fem ledamöter, om möjligt fem, och två suppleanter.

  Styrelsen skall inom sig utse en eller flera firmatecknare.

  Styrelsen skall inom sig fördela respektive ansvarsområde och kan även vid behov adjungera annan person för en viss därför angiven uppgift.

  Styrelsen skall före den 20 maj till revisorerna överlämna redovisningen av det gångna verksamhetsårets räkenskaper.

  § 4.  Verksamhetsår och räkenskaper

  Verksamhetsår är 1maj till den 30 april.

  Styrelsen skall årligen till ordinarie årsmöte avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret samt förslag till budget för påbörjat verksamhetsår.

  §5  Styrelsemöte

  Styrelsemöte skall äga rum på kallelse av ordföranden samt då minst två styrelseledamöter så begär.

  Kallelse till styrelsemöte ombesörjes av ordföranden eller vice ordföranden.

  Styrelseledamöterna skall nås av kallelsen senast en vecka före mötet.

  Beslut vid mötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden – eller vice ordföranden om mötet leds av denna – utslagsröst.

  Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter inklusive ordföranden/vice ordförande är närvarande.

  Styrelsemöte kan ske per telefon.

  Protokoll skall föras och justeras.

  Eventuella reservationer mot fattat beslut skall protokollföras.

  Styrelsen skall sammanträda personligen minst en gång årligen.

  § 6.  Revisorer

  Föreningen skall ha två revisorer alternativt en revisor och en revisorssuppleant.

  Revisorerna har att granska föreningens räkenskaper samt avlämna sin revisionsberättelse senast den 20 juni.

  § 7.  Valberedning

  Valberedning skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

  Valberedning utses av ordinarie årsmöte.

  Valberedningen har att till nästa ordinarie årsmöte lämna förslag på styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

  § 8.  Ordinarie årsmöte

  Ordinarie årsmöte hålles årligen i juli på dag och plats som styrelsen bestämmer.

  Årsmötet skall genomföra det som framgår av dagordningen i § 11.

  Beträffande §11, pkt 16, noteras att ordföranden, styrelseledamöter och suppleanter väljes på två år medan revisorer och valberedning väljes på ett år.

  Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall jämte möteshandlingar utsändas av styrelsen till medlemmarna tidigast sex veckor och senast två veckor före dag för mötet.

  Motion skall för att kunna behandlas av årsmötet vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni.

  Protokoll skall föras och skall justeras av mötets ordförande jämte två justeringsmän.

  § 9.  Extra årsmöte

  Extra årsmöte skall hållas då så beslutas av ordinarie årsmöte eller av styrelsen.

  Extra årsmöte skall även hållas då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar skriftligen så begär med angivande av ärende som skall behandlas.

  § 10. Rösträtt vid årsmöte /extra årsmöte.

  Rösträtt har medlemmar som betalt årsavgiften.

  Närvarande medlem kan vid röstning förutom för egen räkning rösta med fullmakt för högst fem icke närvarande medlemmar.

  Icke-medlem kan föra medlems talan med fullmakt.

  Fullmakt skall vara skriftlig.

  Omröstning avgörs med enkel majoritet, vid ändring av föreningens stadgar krävs dock två tredjedels majoritet.

  Vid lika röstetal segrar den mening som mötesordföranden biträder utom vid personval då lottning får avgöra.

  Styrelseledamöter får inte deltaga i beslut om ansvarsfrihet för sig själva eller vid val av revisorer.

  §11. Dagordning vid ordinarie årsmöte

  1.        Val av ordförande vid mötet.

  2.        Val av protokollförare.

  3.        Val av två justeringsmän.

  4.        Fråga om mötet utlysts stadgeenligt.

  5.        Fastställande av dagordning för mötet.

  6.        Styrelsens verksamhetsberättelse.

  7.        Redovisning av bokslutet.

  8.        Revisionsberättelsen.

  9.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

  10.     Behandling av förslag framlagda av styrelsen.

  11.     Behandling av inkomna motioner.

  12.     Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.

  13.     Beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer/revisorssuppleanter.

  14.    Val av ordförande i styrelsen

  15.    Val av styrelseledamöter och suppleanter.

  16.     Val av revisorer/revisorssuppleanter.

  17.     Val av valberedning och sammankallande.

  18.     Årsmötets avslutande.

  §12. Stadgeändring

  Beslut om tillägg eller ändring av föreningens stadgar fattas vid ordinarie årsmöte med två tredjedels majoritet.

  §13. Föreningens upplösning

  Föreningens upplösning må äga rum endast om beslut fattas med två tredjedels majoritet vid ordinarie eller extra årsmöte.

  Finnes efter föreningens upplösning kvarstående tillgångar skall dessa användas som mötet beslutar.

  2013-07-21

  Bli Medlem

  Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0.

  Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

  Kontakt

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

  Kontaktperson: Karin Abelin
  tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42