Till                                                                                                     Båstad 2010-03-01
Miljödepartementet
Enheten för förvaltningsärenden
Att. Magnus Moreau                                                                          M2009 / 1743 / F / P

Yttrande av Norrvikens Trädgårdssällskap över aktbilaga 14 i överklagat antagande av detaljplan för Elestorp 6:6 m.fl. inom Norrviken, Båstads kommun

Båstads kommuns argument:

1. ”NTAB som arrenderar Norrviken av stiftelsen”

NTAB har sagt upp arrendeavtalet för Norrvikens Trädgårdar.

Avtalet var villkorat, vilket innebar att kommunen skulle göra detaljplaner som tillät en omfattande exploatering av områden inte bara inom den ursprungliga anläggningen utan även inom känsliga naturområden på intilliggande mark. Arrendeavtalet innehöll en utträdesklausul för NTAB, för den händelse detaljplanerna inte skulle gå igenom. När antagandet av detaljplanen för Boarp 1:20 upphävdes av länsstyrelsen, utnyttjade NTAB utträdesklausulen och sade i maj 2009 upp avtalet till september 2010.

2. ”mödan värt sätta sig in i planärendet från 1980-talet”

Det är ingalunda ”mödan värt” att studera planer från tiden före PBL. Sedan 1980-talet har nya insikter och värderingar tillkommit som styr och skall styra målen för den fysiska planeringen. Dit räknar vi exempelvis de övergripande miljömålen och det faktum att det räcker att upphäva dels den gamla detaljplanen från 1989 som inte genomförts, dels den f.d. generalplanens rättsverkan i form av områdesbestämmelser. 1989 års detaljplan strider mot lagens förarbeten och bör enligt länsstyrelsen upphävas snarast (se samrådsyttrande FÖP 2003). Den måste inte ersättas av en ny detaljplan.

Om 1989 års plan upphävs, erbjuder Ulf Nordfjells Utvecklingsplan, antagen av kommunfullmäktige 2001-12-19, samråds­behandlad 2003 och utformad med hänsyn till Norrvikenområdets höga natur- och kultur­värden, en utmärkt ersättning.

3. ”Ett bättre kulturhistoriskt skydd åt själva besöksanläggningen.” [NB – ”själva besöksanläggningen”].

Planchefen omfattar tyvärr en utbredd missuppfattning av den Abelinska anläggningens märkliga kultur- och naturvärden i ett helhetsperspektiv. Hans försök att koppla samman detaljplanen med förutsättningarna att skydda anläggningens kultur- och naturvärden genom bestämmelserna om kulturreservat (MB) saknar relevans.

Att bortse från helheten och begränsa det kulturhistoriska skyddet till ”själva besöksan­läggningen” är att gravt reducera Rudolf Abelins betydelse i Sveriges kulturella och sociala utveckling. Abelin var en stor folkbildare, föregångsman inom många områden och bidrog i hög grad till att forma det svenska folkhemmet. Han var först med att driva frågan om den gröna sektorns betydelse i samhällsutvecklingen. I Norrvikens ekonomiträdgårdar (belägna utanför nuvarande stiftelsegränser) bedrevs viktig experimentodling. Äppelodlingarna blev banbrytande för en rationell fruktodling, och på världsutställningen i Paris år 1900 vann Rudolf Abelin guldmedalj.

Norrvikens kulturhistoriska värde konstitueras enligt expertisen av den sammanhållna helhet som stilträdgårdarna, ekonomiträdgårdarna och den fria naturen tillsammans bildar. Ett kulturreservat kräver denna helhet. Om detaljplanen antages, kommer den att slå sönder helheten. Att, såsom Båstads kommun, begränsa Norrvikens kulturhistoriska betydelse till dagens stilträdgårdar är att förfalska historien.

4. ”kommunen inte har betraktat Norrvikens trädgårdssällskap som sakägare”

Kommunen har ”inte betraktat” Trädgårdssällskapet som ”sakägande miljöorganisation” och länsstyrelsen har gått på kommunens linje – utan att i sitt beslut överhuvudtaget beröra att NTS:s är en miljöorganisation.

Både sakägare och miljöorganisationer skall underrättas om planantaganden. Sakägare får överklaga enl. 13 kap. 5 § PBL. Miljöorganisationer får överklaga enligt 13 kap. 6 § (med hänvisning till 16 kap 13 § MB) utan att vara sakägare. Detta borde länsstyrelsen ha vetat, då ju lagändringen för miljöorganisationer trädde i kraft den 1 januari 2008. Mot bakgrund av att Europadomstolen nyligen avgjort ett ärende av liknande karaktär, kan det eventuellt bli aktu­ellt att här än en gång behöva pröva den svenska tillämpningen av Aarhuskonventionen.

5. Höga naturvärden, rådande riksintressen och övriga skydd

Förutom ovanstående punkter, som besvarar Båstads kommuns yttrande, tar vi upp nedanstå­ende på grund av dess aktualitet och starka bäring på Norrvikenärendet:

Av stark relevans för detta ärende är Regeringens nyligen tagna beslut att upphäva antagandet av detaljplan för det närbelägna Boarp 1:20 (M2008/3739/F/M och M2009/1511/F/P). För Elestorp 6:6 gäller samma höga naturvärden, riksintressen och övriga skydd, samma avsaknad av befintlig tätort m.m. som för Boarp 1:20. Eftersom det dessutom endast är i Norrviken­området som skogen når havet och förbinder nyckelbiotoper med spridningsområden i det angränsande naturreservatet Englandsdal, har Regeringens bedömning i fallet Boarp 1:20 ännu större relevans för Norrvikenområdet.

Den föreslagna exploateringen skulle komma att få förödande inverkan på områdets mycket höga naturvärden och hydrologiska förhållanden. Eftersom länsstyrelsen har bortsett från art­skyddsförordningen (se Artdatabankens yttrande, bil. 4 i NTS:s ökl till länsstyrelsen) och inte prövade vad en exploatering skulle innebära i denna ytterst känsliga naturmiljö, finner vi det angeläget att Miljödepartementet gör en sådan prövning.

Med vänlig hälsning
Norrvikens Trädgårdssällskap
Ingrid Björkman, ordf.
Stiftsbyvägen 3
26935 Båstad