Den kommuntäckande översiktsplanen (ÖP) redovisas inte här men kan erhållas från Båstad Kommuns Plankontor. Den är dock, vad gäller Norrviken, närmast identisk med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) - se punkt 3 nedan.