5.01 Utpekande av riksintresse för kulturmiljövården – M 36 Norrvikens trädgårdar 2013-04-15.