Till

Regeringen
Miljödepartementet
103 33 STOCKHOLM

Överklagande av Länsstyrelsens i Skåne län beslut rörande detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens trädgårdar), Båstads kommun

Yrkande

Svenska Botaniska Föreningen överklagar härmed Länsstyrelsens i Skåne län beslut 6 mars 2009 att godkänna Båstads kommuns beslut att anta rubricerad detaljplan och yrkar att Regeringen upphäver Länsstyrelsens och Båstad kommuns beslut och därmed också detaljplanen.

Bakgrund och skäl för yrkandet

Norrvikens trädgårdar är belägen på Hallandsåsens nordsluttning och omges av skogsområden med höga nationella och internationella naturvärden. Dessa värden skadas irreversibelt om planen genomförs. Områdets naturvärden är kända sedan länge men redovisas och beaktas inte i planhandlingarna av Båstads kommun eller Länsstyrelsen i Skåne län. Områdets nationella och internationella betydelse finns inte heller redovisade i miljökonsekvensbeskrivningen eller planhandlingarna och har därför inte kunnat ligga till grund för korrekta bedömningar vad gäller miljökonsekvenser och miljöeffekter, vilket också varit avgörande för bedömningen av områdets naturvärden och att dessa negligerats i strid mot plan- och bygglagens bestämmelser. Föreningen påtalar nedan viktiga faktauppgifter och förhållanden som inte redovisats eller som redovisats ofullständigt eller felaktigt i detaljplanen. Det är allvarliga brister som motiverar att detaljplanen upphävs.

Skogar

Sluttningszonerna söder och norr om Norrvikens trädgårdar består av ”Ädellövskogar i nemoral och boreal region” samt ”Blandädelskogar eller Triviallövskog med ädellövinslag”. Sverige har ett uttalat internationellt och Skåne län har därmed också ett uttalat nationellt ansvar för att prio-ritera skydda skogstyperna i nemoral region. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har på Regeringens uppdrag redovisat dessa fakta i ”Nationell strategi för formellt skydd av skog”. I den nationella strategin redovisas att skogarna i sluttningszonen kring Norrviken är en av land-ets värdetrakter, d v s ett nationellt viktigt ädellövskogsområde med särskilt höga bevarande-värden. En värdetrakt har definitionsmässigt en väsentligt högre täthet av värdekärnor för växt- och djurliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som annars är fallet.

Länsstyrelsen i Skåne län och Skogsstyrelsen har 2006 med utgångspunkt från den nationella strategin och på uppdrag av Regeringen preciserat en regional ”Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län”, där det framgår att Hallandsåsens skogar kring Norrvikens trädgårdar tillhör ett av Skånes mest skyddsvärda ädellövskogsområden.

Länsstyrelsen i Skåne län anger i ”Från Bjäre till Österlen, skånska natur- och kulturmiljöer”  som är kommunalt förankrat och länets handlingsprogram för att skydda värdefull natur, att det på Hallandsåsens ”sluttningar kring Norrviken växer ädellövskog där boken dominerar. Rika markförhållanden gör att här finns gott om ask och alm liksom ett artrikt fältskikt. Här finns arter som lundkardborre, nässelklocka, mellanhäxört, skogsstarr, skärmstarr och vildbalsamin”. Som framgår av florans artsammansättning handlar det om näringsrika och fuktiga jordar med högt grundvatten och översilning. Länsstyrelsen anger i sitt handlingsprogram att skogen ska skötas genom ”fri utveckling av skogsmarken” d v s inga ingrepp i form av anläggningar eller skötsel-åtgärder.

Genom EU-inträdet 1995 har Sverige förbundet sig att tillämpa och följa EUs lagar och direktiv. Detta gäller också vad som föreskrivs i Art- och habitatdirektivet. Sverige redovisade 2007 till EU tillståndet för de växtarter och naturtyper i vårt land som omfattas av gemensamma EU-regler (Arter & naturtyper i habitatdirektivet -  tillståndet i Sverige 2007). Nordlig ädellövskog, Näringsrik bokskog och Ädellövskog i branter är tre olika skogs- och naturtyper i kontinental zon som förekommer inom det nu aktuella området. Samtliga skogstyper har i Sverige en ogynnsam bevarandestatus. Ädellövskog i branter och Nordlig ädellövskog är i EU-direktivet naturtyper som ska prioriteras i skyddsarbetet. Arealen av dessa skogstyper, vars tillstånd är synnerligen dåligt, ska enligt statsmakternas internationella åtagande skyddas mot skador samtidigt som tillståndet förbättras, så att de uppnår ett tillstånd med gynnsam bevarandestatus. Bristerna, som redovisats till EU-kommissionen 2007, ska åtgärdas och elimineras. Det är inte möjligt att tillåta att de arealmässigt så sällsynta områdena med dessa skogstyper tas i anspråk för annan verk-samhet, om Sverige ska kunna leva upp till de förpliktelser landet åtagit sig och som direktivet föreskriver. Detta är ytterligare ett tungt vägande argument för att upphäva detaljplanen.

Naturtyper, flora och fauna

Planhandlingarna saknar all information om naturtyper. Likaså saknas väsentlig information om förekommande växt- och djurarter i området. Finns det några arter som omfattas av Art- och Habitatdirektivets bestämmelser förutom Stor vattenödla, som har lekområde och uppehållsplats i skogsområdet och vattnen vid Norrvikens trädgårdar ? Finns fladdermöss i de ihåliga träden ? Det är enbart förekomsten av mossor och lavar som ännu redovisats på ett acceptabelt sätt.

Lång skoglig kontinuitet, förekomst av gamla och ihåliga träd, vatten- och källpåverkan samt tillgång på näringsämnen, som karakteriserar dessa skogar, resulterar erfarenhetsmässigt i att området håller betydligt större antal hänsynskrävande och hotade växt- (inkl svampar) och djur-arter, än vad kommunen redovisat i handlingarna. När dessa faktauppgifter föreligger kommer det att visa sig att områdets naturvärden kommer att förstärkas högst avsevärt liksom områdets naturvårdsmässiga kvaliteter.

Redan nu kan konstateras att Artskyddsförordningens bestämmelser måste tillämpas, att det handlar om betydande miljöpåverkan framgår av handlingarna, vilket innebär att alternativa lokaliseringar måste redovisas såsom miljöbalkens/plan- och bygglagens bestämmelser föreskriver. Dessa brister talar också entydigt för att detaljplanen ska upphävas.

Riksintresseområden

Detaljplaneområdet ingår i område av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken, riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1 och 4 §§ miljöbalken, d v s skydd för områdenas natur- och kulturvärden. För området gäller även riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Därtill kommer riksintresset som de facto gäller att bevara och skydda ovan angivna skogstyper i området.

Utbyggnaden av Norrvikens trädgårdar är varken med ett geografiskt avstånd på ett par kilometer från utkanten av eller i juridisk mening någon utveckling av tätorten Båstad, som kommunen vill göra gällande. Bostadsbebyggelse är i juridisk mening inte identiskt med att utveckla det lokala näringslivet. Att ta detta som motiv, som kommunen gör, för att bortse från riksintresset för kustzonen och gällande bestämmelser i 4 kap 1 § miljöbalken är direkt felaktigt.

Kommunen påstår att genomförandet av detaljplanen ”medför vissa negativa effekter på natur-värden i området men betonar att naturvårdsintressena representerar ett mycket smalt bevarande-perspektiv i form av hotade lavar och mossor” och därför inte kan tillmätas någon betydelse. Om Båstad kommun inte seriöst försöker identifiera och kartlägga befintliga naturvärden, är det inte svårt att komma med ett sådant ogrundat påstående. Det finns som tidigare framgått naturvärden av nationellt och internationellt värde. Kommunen har inte bemödat sig om att försöka kartlägga områdets naturvärden och därför finns inte heller skäl att fästa något avseende vid kommunens bedömning.

De planerade åtgärderna på lågplatån (bebyggelse) och i sluttningszonen (friluftsteater) medför betydande miljöpåverkan och påtaglig skada på riksintresset för naturvård och kustzonen. Värden som konstituerar riksintresset går förlorade om detaljplanen genomförs, vilket strider mot lag-stiftningens och riksintressets syften.

Kommunen anger i miljökonsekvensbeskrivningen att detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan på områdets naturvärden. Kommunen anger också helt korrekt att området i norr och söder har unika naturvärden - trots att bedömningen bara grundar sig på förekomsten av mossor och lavar. Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar däremot inte på ett korrekt sätt hur områdets naturvärden i form av våtmarkskomplex, flora och fauna mm påverkas av detaljplanen. Skadorna blir stora och irreversibla. Om ny bebyggelse ska anläggas söder om kustvägen, måste området dräneras och torrläggas, vilket ofelbart leder till att våtmarksberoende träd och övrig vegetation skadas samtidigt som resultatet blir att de högst skyddsvärda skogarna i den norra sluttningen dräneras och försvinner. Det påverkar även själva Norrvikens vattenföring som anges i miljökonsekvensbeskrivningen. Även de vattenförande sydsluttningarna med ädellövskog, dess flora och fauna kommer att påverkas, dräneras och förändras. Förutsättningar att bevara miljöerna försvinner, när vattnets rörelser och banor i marken ändras. När det träddominerade området dessutom glesas ut eller avverkas vid byggnation minskar luftfuktigheten i skogen och som följd därav dör de fuktighetskrävande och skyddsvärda lavarna och mossorna omgående. De kan inte leva i miljöer med torr luft. Sammanfattningsvis kan konstateras att de unika miljöerna försvinner och högst skyddsvärda skogar ofelbart går förlorade.

Föreningen noterar att exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd i riksintresse-område enbart om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kultur-värden. En negativ inverkan som är irreversibel med avseende på något värde som utgör grunden för riksintresset anses som regel utgöra påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön. Eftersom detaljplanen inte kan genomföras utan påtagliga skador på naturmiljön ska planen upphävas.

Föreningen har noterat att ett av syftena med detaljplanen skulle vara att stärka skyddet för omgivande skogsområden i Hallandsåsens sluttningspartier. Kommunen redovisar emellertid inte på något sätt hur detta ska ske eller hur stora ingrepp som ska tillåtas. Det synes inte vara möjligt att både genomföra planen och samtidigt bevara skogsmiljöer, våtmarker och deras naturvärden. Bebyggelse kan uppföras på andra platser inom eller utanför Båstads kommun, men det är inte möjligt att flytta områdets värdefulla naturmiljöer.

Länsstyrelsen i Skåne län har i sitt samrådsyttrande den 5 februari 2008 om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens trädgårdar) haft åtskilliga allvarliga erinringar mot planen, då planförslaget kan komma att innebära påtaglig skada för riksintresset för naturvård och riksintresset för kustzon. Länsstyrelsen anger att myndigheten kan komma att ingripa enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsen anför ”att den föreslagna exploateringen på den i planen benämnda lågplatån skulle leda till betydande påverkan på riksintresset för naturvård och riksintresset för kustzon”. Vidare finner Länsstyrelsen att exploateringen av de båda områdena föreslagna för hotellvillor är olämplig och ser inte heller att det finns stöd för markanvändningen bostadsändamål.”

Föreningen delar i allt väsentligt Länsstyrelsens redovisning av skadeverkningar på områdets naturvärden i samrådsyttrandet den 5 februari 2008. Då Båstads kommun inte ändrat detaljplanen för att eliminera de påtalade skadeverkningarna på naturvärden i riksintresse och kustzon, framstår Länsstyrelsens beslut den 6 mars 2009 att godkänna detaljplanen som märkligt. Den bebyggelse som medför påtagliga skador och som Länsstyrelsen påtalade under samrådsskedet är inte undanröjd. Därför är det högst motiverat att Regeringen upphäver detaljplanen.

Föreningen anser att områdets riksintressen enligt 3 kap 6 § och 4 kap 1 och 4 §§ miljöbalken samt EU:s Art- och habitatdirektiv ska prioriteras för att skydda områdets nationella och inter-nationella värden såsom gällande lagstiftning och direktiv föreskriver, vilket innebär att det enskilda intresset att exploatera området får vika.

Slutsats

Föreningen anser mot bakgrund av ovanstående att Regeringen ska upphäva detaljplanen för Norrvikens trädgårdar.

 

Med vänlig hälsning

 

Margareta Edqvist

Ordförande