NORRVIKENS  TRÄDGÅRDSSÄLLSKAPS STADGAR

§ 1.  Ändamål

Norrvikens Trädgårdssällskap är en ideell förening som företräder allmänhetens intressen.

Föreningens syfte är att verka för att den unika naturmiljön och de kulturhistoriska värdena i och omkring Rudolf Abelins ursprungliga egendom skyddas enligt Miljöbalken samt att Norrvikens Trädgårdar lever vidare enligt grundarens intentioner och utvecklas till en trädgårdsanläggning av hög internationell klass. Trädgårdarna skall hållas öppna för allmänheten.

§ 2.  Medlemskap

Medlemskap står öppet för envar svensk eller utländsk medborgare som är villig att verka för föreningens syfte. Även företag eller annan organisation kan bli medlem.

Årsmötet kan utse hedersmedlem.

Årsmötet kan utesluta medlem som motarbetar föreningens syfte eller verksamhet.

Medlem som den 1 juli inte inbetalt årsavgift för innevarande år kan avföras ur medlemslistan.

§ 3.  Styrelsen skall ha sitt säte i Båstad.

Styrelsen skall bestå av tre till fem ledamöter, om möjligt fem, och två suppleanter.

Styrelsen skall inom sig utse en eller flera firmatecknare.

Styrelsen skall inom sig fördela respektive ansvarsområde och kan även vid behov adjungera annan person för en viss därför angiven uppgift.

Styrelsen skall före den 20 maj till revisorerna överlämna redovisningen av det gångna verksamhetsårets räkenskaper.

§ 4.  Verksamhetsår och räkenskaper

Verksamhetsår är 1maj till den 30 april.

Styrelsen skall årligen till ordinarie årsmöte avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret samt förslag till budget för påbörjat verksamhetsår.

§5  Styrelsemöte

Styrelsemöte skall äga rum på kallelse av ordföranden samt då minst två styrelseledamöter så begär.

Kallelse till styrelsemöte ombesörjes av ordföranden eller vice ordföranden.

Styrelseledamöterna skall nås av kallelsen senast en vecka före mötet.

Beslut vid mötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden – eller vice ordföranden om mötet leds av denna – utslagsröst.

Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter inklusive ordföranden/vice ordförande är närvarande.

Styrelsemöte kan ske per telefon.

Protokoll skall föras och justeras.

Eventuella reservationer mot fattat beslut skall protokollföras.

Styrelsen skall sammanträda personligen minst en gång årligen.

§ 6.  Revisorer

Föreningen skall ha två revisorer alternativt en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorerna har att granska föreningens räkenskaper samt avlämna sin revisionsberättelse senast den 20 juni.

§ 7.  Valberedning

Valberedning skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Valberedning utses av ordinarie årsmöte.

Valberedningen har att till nästa ordinarie årsmöte lämna förslag på styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

§ 8.  Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles årligen i juli på dag och plats som styrelsen bestämmer.

Årsmötet skall genomföra det som framgår av dagordningen i § 11.

Beträffande §11, pkt 16, noteras att ordföranden, styrelseledamöter och suppleanter väljes på två år medan revisorer och valberedning väljes på ett år.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall jämte möteshandlingar utsändas av styrelsen till medlemmarna tidigast sex veckor och senast två veckor före dag för mötet.

Motion skall för att kunna behandlas av årsmötet vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni.

Protokoll skall föras och skall justeras av mötets ordförande jämte två justeringsmän.

§ 9.  Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas då så beslutas av ordinarie årsmöte eller av styrelsen.

Extra årsmöte skall även hållas då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar skriftligen så begär med angivande av ärende som skall behandlas.

§ 10. Rösträtt vid årsmöte /extra årsmöte.

Rösträtt har medlemmar som betalt årsavgiften.

Närvarande medlem kan vid röstning förutom för egen räkning rösta med fullmakt för högst fem icke närvarande medlemmar.

Icke-medlem kan föra medlems talan med fullmakt.

Fullmakt skall vara skriftlig.

Omröstning avgörs med enkel majoritet, vid ändring av föreningens stadgar krävs dock två tredjedels majoritet.

Vid lika röstetal segrar den mening som mötesordföranden biträder utom vid personval då lottning får avgöra.

Styrelseledamöter får inte deltaga i beslut om ansvarsfrihet för sig själva eller vid val av revisorer.

§11. Dagordning vid ordinarie årsmöte

1.        Val av ordförande vid mötet.

2.        Val av protokollförare.

3.        Val av två justeringsmän.

4.        Fråga om mötet utlysts stadgeenligt.

5.        Fastställande av dagordning för mötet.

6.        Styrelsens verksamhetsberättelse.

7.        Redovisning av bokslutet.

8.        Revisionsberättelsen.

9.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.     Behandling av förslag framlagda av styrelsen.

11.     Behandling av inkomna motioner.

12.     Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.

13.     Beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer/revisorssuppleanter.

14.    Val av ordförande i styrelsen

15.    Val av styrelseledamöter och suppleanter.

16.     Val av revisorer/revisorssuppleanter.

17.     Val av valberedning och sammankallande.

18.     Årsmötets avslutande.

§12. Stadgeändring

Beslut om tillägg eller ändring av föreningens stadgar fattas vid ordinarie årsmöte med två tredjedels majoritet.

§13. Föreningens upplösning

Föreningens upplösning må äga rum endast om beslut fattas med två tredjedels majoritet vid ordinarie eller extra årsmöte.

Finnes efter föreningens upplösning kvarstående tillgångar skall dessa användas som mötet beslutar.

2013-07-21