Norrvikens Trädgårdssällskap

Norrvikens Trädgårdssällskap (NTS) är en ideell förening som bildades hösten 1999, då Norrvikens Trädgårdar (som är en privat stiftelse) hotades av nedläggning. NCC och Peab, som via ett driftsbolag hade arrenderat anläggningen sedan 1985 på 49 år, hade 1999 sagt upp arrendeavtalet. Trädgårdarnas underhåll var kraftigt eftersatt och ekonomin usel. (Läs mer om detta under fliken Om trädgårdarna).

Från att till en början ha bestått av en handfull personer har NTS idag ett stort antal medlemmar spridda över Sverige och även utomlands. NTS är medlemsorganisation i Europa Nostra, Europas ledande organisation för det europeiska kulturarvets bevarande, och även medlem i Svenska Byggnadsvårdsförbundet. NTS stöds av Föreningen för Dendrologi och Parkvård, Svenska Botaniska Föreningen och Svenska Naturskyddsföreningen och samarbetar med Bjäre Naturskyddsförening.

NTS arbetar efter två huvudlinjer:
-    med att söka förhindra exploatering av Norrvikenområdet (Rudolf Abelins ursprungliga egendom med närmaste omgivningar)
-    med att i Rudolf Abelins anda och under kompetent ledning främja Norrvikens utveckling till en trädgårdsanläggning av hög internationell klass.

NTS har bland annat åstadkommit följande:
*   Våren 2000 tog NTS kontakt med landskapsarkitekt Ulf Nordfjell. NTS bedrev sedan ett  ihärdigt lobbyarbete, som resulterade i att kommunfullmäktige (KF) och Norrvikens stiftelsestyrelse uppdrog åt Nordfjell att göra en långsiktig utvecklingsplan för Norrviken. 2001-12-19 beslutade KF att Norrvikenområdet skulle utvecklas enligt Nordfjells plan.

*    I syfte att skydda Norrviken och omgivande markområden från exploatering hemställde NTS hösten 2000 till länsstyrelsen att utreda områdets kulturhistoriska värde. Hemställan resulterade 2001 i utredningen ”Norrvikens trädgårdar. Kulturhistorisk värdering” av Regionmuseet (Kristina Nilén). Norrviken förklaras där vara av nationellt intresse.

*    Hösten 2000 arbetade NTS tillsammans med Ulf Nordfjell fram en femårig verksamhets- och affärsplan för Norrviken Trädgårdar. Utbildningsverksamhet (yrkesutbildning och kursverksamhet) skall enligt denna plan utgöra den ekonomiska basen för anläggningens drift.

*   Genom NTS:s försorg sponsrades sommaren 2002 Tage Andersens utställning på Norrviken med 500.000 kr från Sparbanksstiftelsen Skåne.

*   På NTS:s initiativ inbjöds Tage Andersen 2004 att arrendera Norrvikens Trädgårdar. Ett treårigt arrendeavtal skrevs mellan honom och NTAB (Norrvikens Trädgårdar AB), det driftsbolag som då arrenderade Norrviken

*    2004 hemställde NTS att få Norrvikens Trädgårdar utsett till kulturreservat, varigenom staten skulle få det övergripande ansvaret för anläggningens kvalitet och ekonomi. Hemställan fick stöd av Riksantikvarieämbetet. Men eftersom Peab avstyrkte, bifölls hemställan varken av Båstads kommun eller stiftelsestyrelsen. NTS arbetar dock fortfarande för att Norrviken ska bli kulturreservat.
.
*    I syfte att erhålla bidrag till restaurering av Norrviken arbetade NTS 2005 fram projektansökningar till ESF-rådet och Skånes miljövårdsfond. Stiftelsestyrelsens dåvarande ordförande ville dock ej tillstyrka ansökningarna.

*    2006 gav NTS tillsammans med Tage Andersen ut boken Norrvikens själ, som trycktes i 4000 exemplar. Den nominerades 2007 i tävlingen om ”Årets trädgårdsbok”.

*   Under 2008 har tre kommunala planer – översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplan - antagits av KF. Samtliga planer öppnar för exploatering av Norrvikenområdet. NTS, som tidigare yttrat sig över planerna, har därefter överklagat samtliga planer. Sedan högsta förvaltningsdomstolen 2010 avslagit NTS:s överklagan av kommunens detaljplan, har NTS gått vidare till EU-kommissionen där ärendet alltjämt vilar.

* Under 2011 och 2012 har NTS lyckats avvärja Peabsfärens exploatering dels av stiftelseområdet (Lilla Båstad AB) och dels av lågplatån nedanför Trädgårdarna (NTAB-projektet ”Norrvikens kust”)

* Efter NTS:s kontakt med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har RAÄ och länsstyrelsen hösten 2012 enats om att utse Norrviken med omgivningar till riksintresse för kulturmiljövård.

* Efter stiftelsestyrelsens lagstridiga försök att sälja stiftelseområdet till Lilla Båstad AB polisanmälde NTS hösten 2012 stiftelsestyrelsen för befarad trolöshet mot huvudman. Sedan försäljningen dragits tillbaka p g a RAÄ:s riksintresseprojekt, lades förundersökningen ner.

*    Inför försäljningshotet startade NTS sommaren 2012 ett protestupprop som fick 4.500 namn.

*    NTS bedriver ett omfattande informations- och opinionsarbete såväl lokalt som på riksplanet och utomlands.

*    NTS:s medlemmar har, framför allt under de år som Tage Andersen drev Norrviken, arbetat ideellt på anläggningen.

*    NTS överklagar flyttningen av Norrvikens entré.

*    NTS bidrar till att RAÄ utpekar Norrvikenområdet till riksintresse för kulturmiljövård 2013.

*    NTS anmäler stiftelsestyrelsen  till Nationella Korruptionsgruppen 2012. Anmälan leder till avslag.

*    NTS anmäler till Jordbruksverket om osann konsultrapport om lågplatån beställd av NTAB.

*    Gudrun Edhs anmäler sitt utträde ur Norrvikens stiftelsestyrelse till länsstyrelsen

*    Norrvikens stiftelsestyrelse anmäls till Nationella korruptionsenheten

2013

*    Nationella korruptionsenheten avslår anmälan

*    ”Konsten att kapa en stiftelse” av Per Fredlund

*    ”Att kapa en stiftelse genom konkurs” av Ingrid Björkman

*    Lilla Båstads planerade byggnation


Medlem i Norrvikens trädgårdssällskap blir man genom att betala in årsavgiften på postgiro 49 44 88-0. Enskild medlem 150 kr, sammanboende 50 kr, företag 500 kr.

E-mailadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  Hemsida: http://www.norrvikenstradgardssallskap.se
Kontaktperson: Karin Abelin, tfn 0431 – 713 91, mobil 070 310 22 42