I enlighet med NTS:s stadgar har NTS ända sedan starten arbetat för att få statligt skydd för Norrvikenområdet som skulle förhindra att anläggningen och dess omgivningar exploaterades. (Med Norrvikenområdet avses Rudolf Abelins ursprungliga egendom.) Under årens lopp har vi prövat att aktivera olika skyddsinstitut – byggnadsminne, kulturreservat och riksintresse för kulturmiljövård.

Vår första insats var en hemställan till länsstyrelsen 2000-11-19 att utreda Norrvikenområdets kulturhistoriska och naturmiljömässiga status.

Länsstyrelsen följde upp vår hemställan med att uppdra åt regionmuseet att utreda Norrvikens kulturhistoriska värde. Resultatet blev den förnämliga publikationen ”Rapport 2001: 42. Norrvikens trädgårdar i Båstad. Kulturhistorisk värdering” av antikvarie Kristina Nilén.

Rapporten fick ordföranden i Norrvikens stiftelsestyrelse, Båstads stadsarkitekt och länsantikvarien att reflektera över möjligheten att skydda Norrviken genom att göra området till kulturreservat. I ett brev till länsantikvarien 2002-05-15 föreslogs ett möte i frågan. Därefter hände ingenting.

2004-02-06 hemställde NTS att länsstyrelsen skulle byggnadsminnesförklara Norrvikenområdet. Hemställan avslogs med motiveringen att länsstyrelsen arbetade med att skydda Norrvikenområdet som kulturreservat.

Då ett år senare ännu ingenting försports om länsstyrelsens arbete med kulturreservat, väckte NTS liv i den avsomnade kulturreservatsfrågan. På inbjudan av NTS höll Riksantikvarieämbetets (RAÄ) expert, antikvarie Ulf Lindberg, i mars 2005 ett offentligt föredrag i Båstad om kulturreservat. Därefter sände NTS, Bjäre Naturskyddsförening och Bjäre i Balans en gemensam hemställan till länsstyrelsen 2005-03-21 att utse Norrvikenområdet till kulturreservat.

RAÄ tillstyrkte ansökan 2005-05-31.

Länsstyrelsen avslog ansökan 2005-07-14. Man konstaterade att Norrvikens Trädgårdar har ett dokumenterat kulturhistoriskt värde men att det för närvarande saknades förutsättningar för att inrätta kulturreservat. Peabkonsortiet motsatte sig nämligen kulturreservatsklassning av Norrviken, varför Norrvikens stiftelsestyrelse beslöt låta frågan anstå till senare tidpunkt.

När varken byggnadsminne eller kulturreservat kunde komma ifråga för att ge Norrvikenområdet skydd, återstod att pröva skydd genom riksintresse för kulturmiljövård.

2008-04-17 hemställde NTS tillsammans med Föreningen för Dendrologi och Parkvård, Bjäre Naturskyddsförening samt uppropet Rädda Norrvikens Trädgårdar att RAÄ skulle utse Norrvikenområdet till ett riksintresse för kulturmiljövården. Efter upprepade skrivelser svarade RAÄ 2008-12-01, att Norrviken är kulturhistoriskt intressant både ur ett kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv och bör utvecklas som en resurs för framtiden – men att RAÄ i nuläget under pågående detaljplaneprocess inte är berett att föreslå Norrviken som ett riksintresse.