I och med att Norrviken övergick i Nordstjernans ägo blev Rudolf Abelins stora anläggning ett eftertraktat exploateringsobjekt för de stora byggbolagen. Båstads kommun, som är Peabs  hemkommun, har stött exploateringsförsöken genom sitt kommunala planarbete. Detta har hindrat Norrviken från att utvecklas till den trädgårds- och kulturinstitution i världsklass som anläggningen har potential för och som också var Rudolf Abelins dröm.

1906 förvärvar Rudolf Abelin den mark där han anlägger Norrviken Trädgårdar. Området var ungefär dubbelt så stort som dagens stiftelse Norrvikens Trädgårdar.

1941 säljs egendomen till generalkonsul Axel Ax:son Johnson, ägare till företaget Nordstjernan. Han förbinder sig i köpekontraktet att bevara skogsområdena omkring trädgårdarna som naturreservat. Efter hans död övergår anläggningen i Nordstjernans ägo.

1965 lägger Nordstjernan/NCC fram en exploateringsplan för Norrviken som avslås av Båstads kommun.

1972 donerar Nordstjernan de anlagda trädgårdarna (= 18 ha av egendomen) till en stiftelse
”Stiftelsens huvudsakliga, allmännyttiga ändamål är att främja driften och förvaltningen av Norrvikens trädgårdar och tillse att dessa hålls tillgängliga för allmänheten samt främja verksamhet med naturlig anknytning till trädgårdarna.” Nordstjernan behåller marken omkring stilträdgårdarna. Och här ligger förklaringen till att Norrvikenområdet under alla år utsatts för återkommande exploateringsattacker från de stora byggbolagen.

1974 presenterar Peab och Nordstjernan ett exploateringsprojekt som stoppas av länsstyrelsen.

1982 utreder Peab ett nytt exploateringsprojekt som bl a innehåller skidbacke och rodelbana.
Samtliga medlemmar utom Nordstjernan och Båstads kommun drar sig ur stiftelsen.

1984 godkänner Båstads kommun en generalplan, baserad på Peabs och NCC:s exploateringsplan. Men p.g.a. rådande lågkonjunktur byggs bara en campingplats och en VA-ledning från Båstad till Norrviken, dimensionerad för framtida behov för 4000 personer.

1985 består stiftelsestyrelsen av fyra ledamöter (två från NCC och två från Båstads kommunfullmäktige) samt ordförande. Aktiebolaget NTAB (Norrvikens Trädgårdar AB) bildas för att driva verksamheten på Norrviken. NTAB ägs av Peab och NCC. Ett 49-årigt arrendeavtal ingås mellan stiftelsestyrelsen och NTAB. Norrviken börjar förfalla.

1989 En detaljplan med byggrätter för större hotellkomplex vinner laga kraft.

1992 En del av stiftelsens mark säljs olagligen till NTAB, som några månader senare säljer området vidare till Caravan Club för mångfalt större belopp.

1999 lämnar NCC stiftelsen. NTAB bryter arrendet 35 år i förtid. Under arrendetiden har trädgårdarna fått förfalla. Varken stiftelsestyrelsen, Båstads kommun eller länsstyrelsen har något att erinra mot uteblivet skadestånd och utebliven syn.

2001 antar kommunfullmäktige och stiftelsestyrelsen landskapsarkitekt Ulf Nordfjells Utvecklingsplan för Norrvikens Trädgårdar.  Den innebär att Norrviken skall utvecklas till ”ett trädgårdscentrum av högsta internationella klass” samt att den omgivande marken (som ursprungligen tillhörde Abelin, men som Nordstjernan behöll) skall återföras till stiftelsen Norrvikens Trädgårdar. Kommunfullmäktige beslutar (2001-12-19) att kommunens planarbete för Norrvikenområdet skall baseras på utvecklingsplanen.

2003 köper Peab NTAB. Kommunen utlyser samråd om ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norrviken– Kattvik - Boarp. Förslaget är baserat på Nordfjells Utvecklingsplan.

2004 drar sig Peab ur NTAB. Konkurs hotar NTAB. Peabs VD Mats Paulsson köper NTAB genom ett privat bolag. Efter några månader skrivs ett 3-årigt arrendeavtal mellan stiftelsen och NTAB.

2005 ersätts det treåriga arrendeavtalet med ett 49-årigt avtal. Det ger NTAB rätt att dra sig ur avtalet, om kommunens planläggning av Bjärehalvön inte skulle harmoniera med NTAB:s/ Peabs exploateringsplaner.

2006 presenteras en ”dispositionsplan” för exploatering av Norrvikenområdet. Den är beställd av NTAB. I strid med stiftelsens stadgar har här Norrvikens fokus lagts på golf- och hotellverksamhet. Exploateringen avvärjs av en kraftig opinion. Kommunfullmäktige beslutar nu ställa ut tre planförslag: en FÖP för Norrviken-Kattvik-Boarp, en kommuntäckande översiktsplan samt en detaljplan för Norrvikenområdet.

2007 presenterar kommunen ett förslag till FÖP som är identiskt med en revidering av 2006 års NTAB-beställda dispositionsplan. Det går stick i stäv både med 2001 års kommunfullmäktigebeslut och 2003 års samrådsyttranden. NTAB förvärvar genom en rad marktransaktioner större delen av marken omkring Norrvikens Trädgårdar.

2008 Den kommuntäckande översiktsplanen och detaljplanen för Norrvikenområdet läggs fram. I strid med kommunfullmäktigebeslutet 2001 bygger även de på den reviderade dispositionsplanen. Samtliga planer antas av kommunfullmäktige. Besluten överklagas av NTS.

2009 bryter NTAB arrendeavtalet i förtid. Enligt avtalet är NTAB ansvarigt för driften av trädgårdarna t.o.m. september 2010.

2011 presenterar NTAB projektet Norrvikens kust på den nedre platån.  Här skall byggas 9 femvåningshus med lyxlägenheter, vilka börjar säljas innan bygglov sökts. Djupdränering av området påbörjas utan tillstånd. Förekomst av större vattensalamanderär påvisad i omådet och länsstyrelsen förelägger om återställande, vilket blir klart först 9 månader efter dikningen.
Byggförbud hävs senare för 3 av de 9 husen. Detta beslut överklagat av NTS men överklagandet har avslagits.

2011 presenteras projektet Lilla Båstad med hotellbyggnader för 150 rum intill och ovanför Villa Abelin och en företagsby på 40 000 kvadratmeter, som sträcker sig från parkeringsplatsen in till trädgårdarnas mittaxel vid barockträdgården. Projektet kräver ny översiktsplan, ny detaljplan samt permutation av stiftelsens stadga.
Lilla Båstads planerade byggnation

2012 försäljning av stiftelsens fastighet till Lilla Båstad AB, Erik Paulssons bolag, beslutas av en oenig stiftelsestyrelse utan att permutation sökts. Förskott i form av lån från exploatören har mottagits.  Länsstyrelsens jurist förklarar att ”ett rättsligt fel” har begåtts och att fastigheten ej kunde säljas. Permutation söks i efterhand. Kammakollegiets godkännande av detta överklagas av NTS och statsåklagare inleder förundersökning. Riksantikvarien och Länsstyrelsen utser norrvikenområdet till riksintresse för kulturmiljövård.
I detta läge säger Erik Paulsson upp köpeavtalet och försäljningen fullföljs inte. Åklagaren lägger därmed ner förundersökningen.
Gudrun Edhs anmäler sitt utträde ur Norrvikens stiftelsestyrelse till länsstyrelsen
Norrvikens stiftelsestyrelse anmäls till Nationella korruptionsenheten

2013, på nyårsdagen, beslutar stiftelsestyrelsen att försätta stiftelsen i konkurs. Denna godkännes av tingsrätten och konkursförvaltare utses.
Nationella korruptionsenheten avslår anmälan
"Konsten att kapa en stiftelse" av Per Fredlund
"Att kapa en stiftelse genom konkurs" av Ingrid Björkman


NTAB ägs idag av Peabs VD Mats Paulsson samt Malte Åkerström och Karl-Axel Granlund, båda stora aktieägare i Peab. Enligt ett exploateringsavtal, som är knutet till detaljplanen (se fliken PLANER), har kommunen avsagt sig sin förköpsrätt till de områden omkring trädgårdsanläggningen som NTAB äger.

Källor till Norrvikens exploateringshistoria

Köpekontrakt 1941

Donationsurkund 1972

Stiftelsestadgar 1972

Maktkampen kring Norrvikens trädgårdar. 10-poängs uppsats av elever vid institutionen för miljövård, Göteborgs universitet, u.å.

Utvecklingsplan för Norrvikens Trädgårdar, 2001, av Ulf Nordfjell

Beslut av Norrvikens stiftelsestyrelse 2001–10-16

Beslut av Båstads kommunfullmäktige 2001-12-19

Arrendeavtal mellan Stiftelsens Norrvikens Trädgårdar och Norrvikens Trädgårdar AB, 2004

Arrendeavtal mellan Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Norrvikens Trädgårdar AB, 2005

Hidemarks arkitektkontor, Dispositionsplan Norrvikens Trädgårdar Båstad 2006-03-24

Båstad kommun, Förslag till fördjupad översiktsplan, 2007

Ulf Nordfjell, Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan, 2007

Båstad kommun, Detaljplan för Elestorp 6:6 m. fl inom Norrviken i Båstads kommun samt exploateringsavtal, 2008

Båstad kommun, Fördjupad översiktsplan för Norrviken och Kattvik, 2008

Båstad kommun, Översiktsplan av Båstad kommun 2008