I ett tidigare föreläggande från Länsstyrelsen den 12 juli anmodades byggföretaget NTAB att omedelbart stoppa markavvattningen och lägga igen olagliga diken inom två veckor. Efter möte med NTAB retirerade Länsstyrelsen den 1 september från detta men krävde mer information om planerna för markavvattningen och svar på en förut begärd men ännu obesvarad utredning angående påverkan på den större vattensalamanderns vistelseområden.